Buddhivrdhak Sbha (Surat)

Buddhivrdhak Sbha (Surat) Buddhivrdhak Sbha (Surat) સ્થાપના : ઈ.સ. 1851, 1923 સ્થાપના : કવિ નર્મદ  કવિ નર્મદે તેના મિત્રો સાથે મળી સુરત ખાતે બુદ્ધિવર્ધક સભાની સ્થાપના કરી કરી. આ સંસ્થાના આશ્રયે તેમણે ‘મંડળી મળવાથી થતા લાભ’ નામનું પ્રખ્યાત વ્યાખ્યાન આપ્યું. જે કવિ નર્મદનું પ્રથમ ગદ્ય લખાણ છે. બુદ્ધપ્રકાશની સ્થાપના 1850 માં પાઠયપતિ તરીકે લિથટાઇપ તરીકે …

Read moreBuddhivrdhak Sbha (Surat)