ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સ્થાપના : ઈ.સ. 1905 સ્થાપક : રણજિતરામ વાવાભાઈ મહેતાના પ્રયાસોથી પ્રકાશન : પરબ ગુજરાતમાં સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓને આગળ ધપાવવા રણજિતરામ વાવાબાઈ મહેતાના પ્રયાસથી અમદાવાદમાં ઈ.સ. 1905માં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સ્થાપના થઇ. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પરિષદ પ્રથમ પ્રમુખ તરીકે ઈ.સ. 1905માં ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીની નિમણુક થઇ હતી. વર્ષ 1920માં પરિષદમાં અતિથી વિશેષ …

Read moreગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ