ગુજરાત સંશોધન મંડળ (મુંબઈ)

By | April 27, 2019

ગુજરાત સંશોધન મંડળ (મુંબઈ)

ગુજરાત સંશોધન મંડળ (મુંબઈ)

ગુજરાત સંશોધન મંડળ (મુંબઈ)

સ્થાપક : પોપટલાલ શાહ

પ્રકાશન : ગુજરાત સંશોધન મંડળ જર્નલ

  • પોપટલાલ શાહે સંશોધન ક્ષેત્રે પ્રોત્સાહન મળી રહે તે માટે સંમેનનો યોજી મુંબઈમાં ગુજરાત સંશોધન મંડળની સ્થાપના કરી હતી.
  • ‘ગુજરાત સંશોધન મંડળ જર્નલ’ નામક ત્રૈમાસિક પ્રગટ થાય છે.